۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
معاونت فرهنگي دانشجويي

عبدالرضا ناروئی پور

 

سوابق تحصیلی:

 

شهر محل تحصیل

دانشگاه محل تحصیل

مقطع

گرایش

رشته تحصیلیکارشناسی

-

پرستاری

زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کارشناسی ارشد

-

آناتومی

 

 

 

 

 

 

پست الکترونیک: reza8088@yahoo.com

مدیریت امور دانشجویی ، فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی دانشکده در راستای بستر سازی، تدوین مقررات، هماهنگی، نظارت و ارزش یابی در حوزه های فرهنگــی، اجتماعی و ورزشی دانشکده جهت نیل به مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعمیق فکر و اندیشه دینی، توانمند و جامعه پذیر نمودن عناصر دانشگاهی و ایجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی، از طریق برنامه های راهبردی، در قالب واحدهای ذیل ساماندهی و اجرای وظایف خود را دنبال می کند.

اهم وظایف عبارت است از:

تدوین و اجرای طرحهای علمی در جهت افزایش مشارکت سازمان یافته دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دانشگاه .

ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجویان در جهت حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای مفید و سازنده آنها .

مطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از گرایشها و نگرشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه با همکاری واحد ذیربط ، در جهت برنامه ریزی صحیح با شناخت آگاهانه از وضعیت موجود .

برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی که متناسب با نیازها ، رشد آگاهی وتقویت توان تجزیه وتحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد .

بررسی هنجارها ، چالشها ، آسیبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوین و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع یا تقلیل ناهنجاریهای شایع .

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مفید در مناسبتهای ملی .

نظارت و پیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه .

مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای هنری و ادبی دانشجویان ترجیحا در قالب کانونهای دانشجویی .

سازماندهی و نظارت بر فعالیتهای کانونهای ادبی وهنری .

پشتیبانی آموزشی ،فکری و تجهیزاتی از کانونهای ادبی و هنری دانشجویان .

برنامه ریزی جهت گسترش آموزشهای ادبی و هنری در بین عناصر دانشگاهی .

مطالعه و تدوین طرحهای مناسب جهت تعمیق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دینی از طریق برنامه های ادبی و هنری در بین دانشجویان.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری د ر مراسم مختلف دانشگاه .

ارزیابی فعالیتها و برنامه های ادبی و هنری از حیث کارآیی و اثر بخشی با همکاری واحد ذیربط .

پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در جشنواره ها و نمایشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .

تشکیل و اداره امور دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی .

برنامه ریزی و نظارت مستمر در نشریات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکیفی آنها .

پشتیبانی مادی و معنوی از نشریات دانشگاهی .

نظارت و پیگیری مستمر در امور اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنری و ادبی .

مستند سازی فعالیتهای ادبی و هنری دانشگاه.

مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد و گسترش کانونهای دینی ، فکری و مطالعاتی دانشگاهیان .

پشتیبانی فکری ،آموزشی و تجهیزاتی از کانونهای دینی ،فکری و مطالعاتی .

پیگیری و حمایت از فعالیتهای دینی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان .

مطالعه وتدوین طرح مناسب جهت ترویج فرهنگ تحقیق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه ، به ویژه در مناسبتهای مذهبی .

نظارت وپیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه درحوزه مسائل دینی و مطالعاتی

پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در همایش ها ،مراسم وبرنامه های دینی سراسری و منطقه ای.

ارزیابی فعالیتها و برنامه ها ی دینی از حیث کار آیی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذیربط .

مطالعه و شناسایی چالشها ، شبهات و گرایشات و دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ریزی در جهت ایجاد نیازهای حقیقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.

مطالعه و برنامه ریزی در جهت ایجاد نشاط و پویایی سالم در محیط دانشجویی.

مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان.

مطالعه ، سیاستگزاری و برنامه ریزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زیارتی و تفریحی با رویکرد افزایش اثربخشی و کارآیی اردوها.

برنامه ریزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجویان به اردوهای سراسری .

نظارت و ارزیابی فعالیت های اردویی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی .

حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی

برنامه ریزی و پیگیری لازم در خصوص اعزام دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشگاه به حج عمره مفرده.

برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجویان با اولویت آموزشهای تکنولوژی ارتباطات (رایانه اینترنت ) وزبانهای خارجی .

نظارت وپیگیری مستمر دراجرای بخشنامه ها ،آیین نامه هاو دستور العملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجویان.

مطالعه، سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصیلی دانشجویان .

پیگیری امور ازدواج دانشجویان با همکاری ستاد ازدواج دانشجویی.

برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مدیریتی و مها رتی جهت بخشهای مختلف مدیریت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها .

همکاری و پشتیبانی علمی و پژوهشی از سایر واحد های مدیریت فرهنگی .

تحقیق ، مطالعه و ارائه پیشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرایی در حوزه فعالیتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .

ارتباط و هماهنگی با مؤسسات فرهنگی ، محققان و متخصصان صاحب نظربه منظور بر قراری مبادلات فرهنگی و بهره مندی از تجربیات مفید.

سر پرستی گروه تدوین برنامه مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت فرهنگی و نظارت مستمر بر حسن اجرای مراحل مختلف آن.

تدوین،راه اندازی و نگهداری از نرم افزار ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی دانشجویان دانشگاه.

تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی ،نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه دانشگاهی

ایجاد، راه اندازی واداره سایت اطلاعاتی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.

ایجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اینترنتی خوابگاههای دانشجویی .

ایجاد، راه اندازی وپشتیبانی از سایتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجویان.

برنامه ریزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزایش آگاهیهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان جدید الورود.

برنامه ریزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجویی از قوانین و مقررات فعالیتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .

جمع بندی و ارز یابی نهایی از فعالیتهای واحد های مختلف مدیریت فرهنگی از حیث اثر بخشی و کارآیی

تدوین عملکرد حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .

مسئولیت اجرایی دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه زیر نظر دبیر شورا و طبق آیین نامه تشکیل دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه.

تهیه ،تنظیم و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی دانشجویان .

نظارت و ارزشیابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها .

پیشنهاد وبرنامه ریزی مسابقات و رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف .

ایجاد انگیزه وتشویق دانشجویان جهت شرکت فعالانه در فعالیتهای ورزشی

بررسی و جمع بندی نظرات دانشجویان جهت برگزاری کلاسهای ورزشی .

همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای ورزشی .

اظهار نظر در خصوص خرید وسایل و لوازم ورزشی به منظور استانداردبودن آنها واستفاده مطلوب .

برنامه ریزی واداره مکانهای ورزشی و پیگیری امور مربوط به آن .

تهیه وتنظیم تقویم ورزشی برای دانشجویان واجرای آن .

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/18
تعداد بازدید:
1549
Powered by DorsaPortal