۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
معاون تحقیقات و فناوری
 
 
                                                     مـعاون تـحـقیقات و فـنـاوری دانـشـگاه
      
                                                                                                                                           
                                                                         دکـتر فـاطمه آذرکیش
                                                                   اسـتادیار گـروه مـامـایی 
                                                                        azarkish2005@yahoo.com
  
                                                                       سوابق آموزشی پژوهشیرزومه فارسی      رزومه انگلیسی
 
 
تـلفن دفتر :    37213328 - 054
دورنـــگار :    37213328 054 
 


شـرح وظایف: 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/19
تعداد بازدید:
588
Powered by DorsaPortal